Prava kupaca

Odustajanje od narudžbine

Vašu porudžbinu, u skladu sa članom 28., članom 34. i članom 35. Zakona o zaštiti potrošača (Službeni Glasnik RS br. 62/2014), možete otkazati i od nje odustati bez navođenja razloga i dodatnih troškova, naravno proizvod mora biti neoštećen, u roku od 14 dana nakon preuzimanja proizvoda u državinu. U tom slučaju proizvod ćemo preuzeti nazad ili ga zameniti, prema Vašem izboru. Ukoliko želite da vratite jedan ili više proizvoda, molimo Vas da nas kontaktirate na e-mail adresu:

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu odnosno izvan poslovnih prostorija koju možete preuzeti OVDE.

Reklamacije:

Reklamacija može da se izjavi usmeno, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini.

Vraćanje kupljenog proizvodavrši se shodno Članu 56 Zakona o zaštiti potrošača (Sl. Glasnik RS 62/2014)

Prodavac vodi evidenciju primljenih reklamacija i dužan je da je čuva dve godine od dana podnošenja reklamacije Potrošača.

Prodavac izjavljuje će u svemu poštovati odredbe člana 56 Zakona o zaštiti potrošača koji se odnosi na reklamacije i način rešavanja reklamacija.

  1. Zamena robe ODGOVARAJUĆEG kvalitata, čija su zamena i vraćenje predviđeni:

U skladu sa članom 28., članom 34. i članom 35. Zakona o zaštiti potrošača (Službeni Glasnik RS br. 62/2014) Vi imate pravo da odbijete naručenu robu u bilo kom trenutku, pre nego što ste je primili preko kurira. Ako je roba dobijena, možete odustati od nje u roku od 14 dana od datuma prijema. Da bi ste nam vratili robu odgovarajućeg kvaliteta, morate da se pobrinete da proizvod ne bude oštećen, po mogućstvu da bude u fabričkom pakovanju, da svi postojeći delovi budu neoštećeni i kompaktni, kao i da kvalitet proizvoda ostane isti. Takođe sačuvajte račun o plaćanju robe.  Rok za porat novca potrošaču je 14 dana od datuma prijema obrasca za odustanak od kupovine i robe.

  • Zamena robe NEODGOVARAJUĆEG kvaliteta koja nije bila korišćena:

U slučaju nesaobraznosti kupljene robe kupac ima pravo da zahteva da se nesaobraznost otkloni popravkom ili zamenom za isti proizvod odgovarajućeg kvalitete. Prodavac je dužan da na upučenu reklamaciju  odgovori u roku od osam dana od prijema iste ida u razumnom roku otkloni nesaobraznost, izvrši zamenu ili vrati novac potrošaču.

  • Prilikom reklamiranja-vraćanja robe molimo da popunite i potpišete  obrazac koji se nalazi na poleđini računa koji ste dobili sa robom.
  • Odustajanje od ugovora sklopljenog na daljinu možete izvršti na Obrascu koji možete preuzeti ovde ili popuniti na poleđini računa koji dobijate sa robom.